دلتنگی

کاش کسی تلفن نزند، سراغم را نگیرد، نگوید کجایی؟ حتی حالم را نپرسد که من اینجا غرق در لذت خوش رضایتم و این حس آرامش پاداشی است که خدا به رغم تمام بدی هایم در نهایت مهربانی به من هدیه کرده است. ای کاش این لحظات تمام نشوند و همیشگی باشند که چشمان من در…Continue reading دلتنگی

فطرت فراموش شده

نمی شود برخلاف مسیر آب حرکت کرد و صدمه ندید نمی شود به ساز دل و برخلاف فطرت قدم برداشت  و آسیبی ندید لاک پشت بخت برگشته هم وقتی سر از لاک بیرون آورد و فطرت خود را فراموش کرد باید قید امنیت را زده و سودای آرامش را از سرش بیرون کرده و فراموش…Continue reading فطرت فراموش شده