خواندنی ترین و زیباترین سخنان حکیمانه از بزرگان دین

مرحوم آیت الله بهجت:

با تمام وجود گناه کردیم ، نهنعمت هایش را از ما گرفت و گناهانمان را فاش کرد ؛ اگر بندگی اش را می کردیم ، چه می کرد…

امام علی ( ع ):

هر کس در برنامه ریزی عقب بماند ، نابودی اش جلو افتد .