درباره من

من یک مادرم. خانه داری و آشپزی و از همه مهمتر مراوداتم با خانواده همسرم چنان خوب است؛ ( بین خودمان باشد. چنان ظاهر سازی می کنم) که ایشان همچنان فکر می کنند، خوش شانس بوده اند که من عروسشان‌ شدم😉😉
گاهی وقت ها به وقت دلم می نویسم.
نوشتن را دوست دارم.
کتاب را که در دست می گیرم، هر طور شده باید تمامش کنم. کلمه آخرش را نخوانم، خیالم راحت نمی شود.
فکر می کنم‌ ممکن است، سرقت ادبی صورت بگیرد و کتاب قبل از آنکه خوانده شود، از دور گردون خارج شود. پس بی درنگ یک لقمه چپش می کنم.😃😃