مقدمه

هر جا جمله ای هر چند کوتاه نظرم‌ را جلب کند و خاطرم را خوش. در کمینش مترصد فرصتی می شوم تا در یک شبیخون در صندوقچه ذهنم ثبتش کنم. به خاطرم بسپارم. و در نوشته های دست و پا شکسته ام از آنها استفاده کنم.