فریب شیرین

به لطف یک دوست با کانالی آشنا شدم. کتابهای قدیمی را که تجدید چاپ نمی‌شوند، بارگذاری می‌کند. نیمروز دیروز‌ کتابهایی را که سفارش داده بودم به دستم رسید.‌   رمان‌هایی جذاب از نویسندگان بنام. سخت بود، ولی مقاومت کردم و بی‌توجه به آنها به ادامه‌ی کارهایم پرداختم. گذاشتم روی میز تا سر فرصت به سراغشان …
ادامه ی نوشته فریب شیرین