یلدای خاطره‌انگیز

یلدا یعنی مکث‌کردن.‌ توقف کردن، ایستادن و برای لحظاتی ترمز زندگی را کشیدن. دنده را جابجا‌کردن و جور دیگر دیدن.   یعنی بوییدن،  شنیدن و به معنای واقعی محبت‌کردن. فال‌حافظ گرفتن و دمی با اشعارش خلوت‌کردن! یلدا فرصتی برای با‌هم بودن است. برای یاد‌آوری خاطرات خاک‌خورده قبل از قندیل بستن. یلدا یعنی دور‌شدن از شکاف‌های …
ادامه ی نوشته یلدای خاطره‌انگیز

بند افکار پوسیده را از پایت باز کن

نگاهش به دور دست ها بود و در میان درختان با خودش حرف می زد؛ در حالیکه صدایش پر از اندوه بود، احساس تنهایی می کرد، انگار تنها ادم روی زمین بود. چشم هایش سرما خورده و از بی خوابی های مکرر گود افتاده بودند. گریه مشت شده بود توی گلویش. روی اشک هایش عینک …
ادامه ی نوشته بند افکار پوسیده را از پایت باز کن

فطرت فراموش شده

نمی شود برخلاف مسیر آب حرکت کرد و صدمه ندید نمی شود به ساز دل و برخلاف فطرت قدم برداشت  و آسیبی ندید لاک پشت بخت برگشته هم وقتی سر از لاک بیرون آورد و فطرت خود را فراموش کرد باید قید امنیت را زده و سودای آرامش را از سرش بیرون کرده و فراموش …
ادامه ی نوشته فطرت فراموش شده