مرگ دقیقه‌ها

قصهء مادری است که دلش نمی‌خواهد مادرانه‌هایش در فراز‌و‌فرود لحظه‌های تلخ‌و‌شیرین زندگی گم‌و‌گور شوند….