اعتراض خونین

قصه‌ی جوانان جسور و باهوش ایران زمین است که مطالباتی دارند و برای رسیدن به آن بعضا در زمین خاکی دشمن بازی می‌کنند چون چمن زمین ورزشی خودشان به نم بارانی خیس است!