بایگانی برچسب: دلتنگی / پاییز / خاطرات_ گذشته / افکار_پوسیده / انتظار / خاطرات / روز_های_سوخته / جنگل / تاریکی / باران / دختر_تنها /مشاوره

بند افکار پوسیده را از پایت باز کن

نگاهش به دور دست ها بود و در میان درختان با خودش حرف می زد؛ در حالیکه صدایش پر از اندوه بود، احساس تنهایی می کرد، انگار تنها ادم روی زمین بود. چشم هایش سرما خورده و از بی خوابی های مکرر گود افتاده بودند. گریه مشت شده بود توی گلویش. روی اشک هایش عینک …