بایگانی برچسب: دوست_ خوب/ خاطرات_کار_مشترک/برداشت_متفاوت/ زاویه_نگاه/نوشتن_رویا /ذهن_پردغدغه/محتوای_مفید /نویسندگان /سفر_داخلی_و_خارجی /مهارت /سوخت_ماشین /استعداد /رویای_شیرین_فردا /دفترچه_یادداشت

رویای شیرین فردا

دیدن دوست و همکاری قدیمی که باعث زنده شدن خاطراتی می شود که بخشی از ذهن ما را به خود اختصاص داده اند.
لحظات خوش که البته مرا به این وا می دارد که آینده چند سال بعد را برای خودم با یک اصول تعریف شده و بر مبنای مهارت هایم بنویسم. برای خودم مسیری را تعیین کنم تا فردا از بودن در فردای خودم لذت ببرم