شهید خدمت

  سلام بر ابراهیم. سلام بر شهید جمهور سلام بر شهید سلامت، شهید امنیت و شهید خدمت سلام‌ بر تو ای خلاصه علم انبیاء   بیشتر از یک هفته است که مشترک مورد نظر در دسترس نیست و تو در آغوش خدایی. نیستی و قرار نیست با دیدن سفرهای استانی و حضورت در میان مردم …
ادامه ی نوشته شهید خدمت