بایگانی برچسب: قانون_اساسی /دیکتاتور /قحطی /انگلیسی /زندان /گوگل /فرانسه /اروپا /رفراندوم /رییسجمهور /انقلاب /شهید_بهشتی /کرونا /هویت_غربی /همسایه

چرا حال ایران این روزها خوب نیست؟

این مقاله در مورد ایرانی است که حالش خوب نیست و هر شخص با آزادی تعریف شده به خودش اجازه می‌دهد که پوسته سیاسی کشور را از نگاه خود تحلیل کند.
حرف بر سر قانون اساسی است و کرونایی که خیال می‌کنیم رفته؛ اما هنوز سر در دیوار خانه‌هایمان آثار حضورش به چشم می‌خورد تا جایی که فرهنگ نوین را جایگزین سنت ارزشمند ارزشی ما کرده و به حال بچه‌های ما می‌خندد!