نامه سر به مُهر

درد‌‌‌ و‌‌‌ دل یواشکی و حرفهای خودمانی با خدای مهربون که میگن تو این ماه پنجره دلش به روی همه بنده‌هاش حتی بنده‌های سر‌تا پا گناهش بازه و مهر و محبتش رو ارزونی همه میکنه!