مهاجرت

مهاجرت قصه‌ی غصه‌دار نام‌آشنایی که چند ساله شکل و شمایلش انقدر عوض شده که غرض و مرض‌هاش هم روز‌به‌روز در حال شکل عوض کردنه…!