رفیقِ با‌حالِ من

سلام. کمی حرف بزنیم با‌هم..‌‌. وقت داری یا سرت شلوغ است و دور‌و‌برت پر از رفقای با‌حال که جای خالیِ من به نظرت نمی‌رسد؟ حق داری تحویلم نگیری که من‌ زیاد هم با‌وفا نبودم. باز دوران بی‌حوصلگی‌ام از راه رسیده و من پر از حس تنهایی‌ به یاد تو افتاده‌ام.   انتظارش را نداشتم به …
ادامه ی نوشته رفیقِ با‌حالِ من