روز محاکمه

روز شلوغ و پر‌استرسی که حین قضاوت و بازبینی نوشته‌ هایم درگیر حواشیِ جدیدی شدم که به کل خودم را از یاد بردم.