دلتنگی تمام نشدنی…!

دلنوشته ای از جنس دلتنگی که انگار قرار نیست هیچوقت تمام شود و تا دنیا دنیاست بر روی دلت سنگینی می کند…!