بادبادک نامه‌بَر

مدتی است غزه لباس خونین بر تن کرده و صدای مظلومیت کودکانش از هر طرف به گوش می‌رسد، اما هنوزهستند، حیوان‌های انسان‌نمای بی‌احساسی که خودشان را به نشنیدن زده‌اند. امیدوارم حداقل سواد خواندن این نامه را داشته باشند…!