یلدای خاطره‌انگیز

یلدا یعنی مکث‌کردن.‌ توقف کردن، ایستادن و برای لحظاتی ترمز زندگی را کشیدن. دنده را جابجا‌کردن و جور دیگر دیدن.   یعنی بوییدن،  شنیدن و به معنای واقعی محبت‌کردن. فال‌حافظ گرفتن و دمی با اشعارش خلوت‌کردن! یلدا فرصتی برای با‌هم بودن است. برای یاد‌آوری خاطرات خاک‌خورده قبل از قندیل بستن. یلدا یعنی دور‌شدن از شکاف‌های …
ادامه ی نوشته یلدای خاطره‌انگیز